Skip to content

X-Kit Achieve! Literature Study Guide Impi Yabomdabu Isethunjini Grade 12 (isiZulu Home Language) (Zulu, Paperback)

by L. Mjiyako
ISBN: 1928330495
Original price R 80.00 - Original price R 80.00
Original price R 80.00
R 80.00
R 80.00 - R 80.00
Current price R 80.00
Nalu uchungechunge lwe-X-Kit Achieve! Luyimibhalo eyinqazivele elotshwe yaphinde yahlotshiswa ngemibala ehehayo, kanye nezinsizakusebenza ezingamalungiselelo okuhlolwa ayikhwalithi eseqopheleni eliphezulu. Lolu chungechunge lubhalwe ngothisha abanohlonze futhi nabasezingeni eliphezulu kwezemfundo. Izincwadi zalo zifundisa ulwazi kanye namakhono asehloliwe ukusebenza kwawo ngempumelelo ezivivinyweni zesiZulu uLimi Lwasekhaya kanye nalolo Lwemibhalo Yolimi LokuQala OlwEngeziwe lweFET. Kulolu chungechunge kufundiswa kabanzi lezi zimpawu zenoveli ezilandelayo: isakhiwo, abalingiswa, uphawu kanye nomfanekisomqondo bese abafundi bevivinywa ngendlela enabile nedephile. Kuphinde kufundiswe izindlela zokuzilungiselela ukuhlolwa. Lolu chungechunge futhi lunemibuzo yokuhlolwa. Kanti kukhona nezimpendulo zayo yonke imibuzo ukusiza abafundi bakwazi ukuzitholela ngokwaba lokho abakuqondisisayo. Lo mhlahlandlela wabafundi wenzelwe ukukusekela lapho uzilungiselela ukuhlolelwa Ibanga le- 11 kwesifundo sesiZulu. Lo mhlahlandlela uqukethe lokhu okulandelayo: Lonke ulwazi lwangaphambili oludingekayo ukuze wazi uqondisise ngokuphelele inoveli Impi Yabomdabu Isethunjini.; Ukufinqwa kwezahluko zenoveli.; Izinkulumo ezicashuniwe ezizosetshenziswa ekuhlolweni.; Ukuhluza inoveli okuzokusiza ukuqondisisa isakhiwo, kanye nokwenza izincomo.; Ukuhlaziywa kwabalingiswa.; Ukufinqwa kwezindikimba ezibalulekile.; Amalungiselelo okuhlolwa aqondisisekayo, imibuzo yokuZivivinya, izibonelo zemibuzo emifishane kanye nezimpendulo ezigcwele.; Iglosari echaza amagama angamatemu asetshenziswa kwezemibhalo. This eBook is in ePDF format, which enables you to: View the entire book offline on desktop or tablet.; Search for and highlight text; and Add and edit personal notes directly in your eBook.

x